گفت لیلی را خلیفه کآن تویی؟

کز تو مجنون شد پریشان و غوی؟

از دگر خوبان تو افزون نیستی!

گفت خامًش چون تو مجنون نیستی …

 

مولوی / مثنوی / دفتر اول

0

نظر بدهید