تو چند دقیقه دیگه جواد پماد میانه روی پلکم و چشمامو باید ببندم و سعی کنم بخوابم ، دلهره ای مثل مردن داره، وقتی پماد رو میزنه و چشمام رو می بندم در نمیتونم بازشون کنم ، شب اول چند دقیقه که گذشت بود باز کردم چشمام می سوخت و همه جا رو فوق العاده تار می دیدم ، دیگه هیچوقت باز نکردم، سعی می کنم بزغاله هامو بشمرم و آروم بخوابم .

0

نظر بدهید