کی گفت که آن زنده ی جاوید بمرد

کی گفت که آفتاب امید بمرد

آن منکر خورشید درآمد بر بام

دو دیده ببست و گفت خورشید بمرد

مولوی

0

نظر بدهید