یه آدمی که تنها پناهگاهش نوشتن بود چند وقتی رفت توی تنهایی مطلق و چیزی ننوشت ، اون آدم بدجور در هم شکست …

0

نظر بدهید